Tính đến nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Nhiều địa phương hiệp thương lần 3 lập danh sách...

Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp tương lần thứ 2, tổng số người được lập danh sách sơ bộ ở cả Trung ương và địa phương là 1.146 người (ở Trung ương là 197 người, địa phương là 949 người), trong đó có 154 người tự ứng cử.

Cơ cấu kết hợp chung của người ứng cử trên cả nước như sau: Phụ nữ có 420 người, tỉ lệ 36,65%; người dân tộc thiểu số là 240 người, tỉ lệ 20,94%; người ngoài Đảng là 226 người, tỉ lệ 19,72%; đại biểu Quốc hội khóa XIII tái cử 187 người, tỉ lệ 16,32%; người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 428 người, tỉ lệ 37,35%.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 3.919 người. Tổng số người ứng cử sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ là 7.552 người, tăng 1.317 người so với dự kiến tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri cũng đã được Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện đúng theo thời hạn luật định; phân loại cử tri được quyền bầu cử đối với từng cấp đại biểu HĐND và các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu.

Các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát những người có đăng ký thường trú, tạm trú, những người đang đi lao động xa; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học báo cáo đầy đủ danh sách cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên; nắm bắt số cử tri có nguyện vọng đi bỏ phiếu ở nơi khác để lập danh sách cử tri đầy đủ, tránh sai sót, bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Trường Sa sẽ bầu cử sớm

Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa có công văn cho phép tổ chức bầu cử sớm ở một số khu vực bỏ phiếu thuộc huyện đảo Trường Sa.

Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép các đơn vị bầu cử thuộc thị trấn Trường Sa và các xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 sớm trước 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 15/5/2016.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo triển khai công tác bầu cử ở các khu vực này theo đúng quy trình, quy định.

(nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội/Báo Khánh Hòa)

Share on Tumblr