Nhiều năm qua, hacker vẫn tập trung tìm lỗi trong các chương trình máy tính nhằm thâm nhập vào hệ thống, nhưng giờ họ đã tìm ra con đường mới: tấn công bộ vi xử lý.