Bộ Giao thông vận tải đang tổ chức sắp xếp, chuyển đổi các ban quản lý dự án (PMU) trên nguyên tắc không làm xáo trộn hoạt động của các PMU, đảm bảo tính kế thừa giữa các PMU sẽ thành lập và các PMU hiện nay.