(ANTĐ) - Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố (BĐN&PTDN) vừa đề xuất UBND TP Hà Nội kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi 42 doanh nghiệp trong 2 năm 2009-2010. Trong đó, thành phố sẽ cổ phần hóa 8 doanh nghiệp và giải thể 1 doanh nghiệp khác.

Như vậy, sau khi hoàn thành sắp xếp, cổ phần hóa vào năm 2010, Hà Nội còn 55 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là các công ty TNHH một thành viên. BĐN&PTDN cũng kiến nghị thí điểm thành lập Công ty đầu tư tài chính Hà Nội theo chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện chức năng huy động vốn phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng của thành phố. Đến đầu năm 2009, Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp 466 doanh nghiệp, trong đó, thành phố cổ phần hóa 267 doanh nghiệp, chuyển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đối với 42 doanh nghiệp, thành lập Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con đối với 5 doanh nghiệp.