(HNM) - Những ngày này, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, hay trong câu chuyện của mỗi đám đông từ làng ra phố, đâu đâu cũng thấy xuất hiện cụm từ liên quan đến “dịch tiêu chảy cấp”.