Sự nghèo đói tồn tại dai dẳng cùng với những bất bình đẳng trong khu vực là kết quả của nhiều thập niên nông nghiệp bị sao nhãng.