Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển, đảo đang diễn ra gay gắt, phức tạp, việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo đối với nước ta đặt ra yêu cầu cao hơn...

Các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã phân tích, dự báo bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, phát triển những quan điểm cơ bản về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và tiếp tục phát triển tư duy lý luận về bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân (QPTD, ANND), xây dựng LLVT nhân dân, Quân đội nhân dân… theo quan điểm Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Bối cảnh mới của tình hình quốc tế, khu vực, trong nước không chỉ tạo ra những thời cơ, thuận lợi mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, mà còn đang và sẽ đặt ra những nguy cơ, thách thức mới, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy về xây dựng và củng cố nền QPTD, ANND, xây dựng LLVT nhân dân, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, bảo vệ Tổ quốc XHCN phù hợp với điều kiện lịch sử mới. Tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc được thể hiện trước hết ở quan niệm về mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Cùng với tiếp tục khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, tư duy mới thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa hai mặt tự nhiên - lịch sử và chính trị - xã hội trong bảo vệ Tổ quốc. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhấn mạnh việc “giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta” và “giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời… sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu”. Trong bối cảnh tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo đang diễn ra gay gắt, phức tạp, việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo đối với nước ta đặt ra yêu cầu cao hơn trong mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Làm thế nào để giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, không để xảy ra xung đột vũ trang và chiến tranh… là yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Quan điểm xuyên suốt trong xử lý các mối quan hệ quốc tế và khu vực hiện nay là phải luôn tỉnh táo, bình tĩnh, khôn khéo, không bị kích động, xúi giục gây xung đột vũ trang, chiến tranh; giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực. Tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc không chỉ thể hiện ở việc giữ cho “trong ấm”, thông qua việc chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; mà còn phải giữ cho “ngoài êm”. Theo tinh thần đó, Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”, “chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế”. Cùng với việc tiếp tục khẳng định yêu cầu tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh, Đảng ta xác định phải “xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc”. Đây là một trong những yêu cầu bức thiết, là nội dung cơ bản của việc xây dựng thế trận QPTD, ANND bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới. Theo đó, việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và với chế độ XHCN luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong xây dựng, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) nhấn mạnh: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân” và “Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân”. Thể hiện tư duy mới về xây dựng nền QPTD, ANND trong giai đoạn mới, Văn kiện Đại hội Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh; làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, như: Chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, tranh chấp chủ quyền biển, đảo, vùng trời, diễn biến hòa bình, bạo loạn chính trị, khủng bố, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia…”. Trong điều kiện mới, việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN có những nội dung mới, sự phát triển mới, rộng lớn hơn, toàn diện hơn. Do vậy, việc bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh đòi hỏi phải trang bị một hệ thống kiến thức toàn diện hơn, trở thành kiến thức thường trực trong mỗi tổ chức, mỗi cá nhân hoạt động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cần trang bị cho cán bộ, đảng viên và người dân cả kiến thức về quốc phòng và an ninh; về sự chống phá của các thế lực thù địch cả bằng phương thức vũ trang và phương thức phi vũ trang, nhất là phòng, chống âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong; cả về an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống... Thực tế những năm qua, nhất là khi xảy ra một số vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho thấy, khi các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình để thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thì phương thức bảo vệ hiệu quả nhất là phải tự bảo vệ. Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), tiếp tục khẳng định phương hướng xây dựng LLVT nhân dân trong giai đoạn mới, nhấn mạnh yêu cầu “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu”. Xây dựng Quân đội nhân dân với số quân thường trực hợp lý, có sức chiến đấu cao là yêu cầu mới, đòi hỏi phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa số lượng với chất lượng, nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội phù hợp với tình hình mới. Chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện; kết hợp lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chăm lo nâng cao phẩm chất cách mạng, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ các LLVT gắn với quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân… thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với LLVT nhân dân trong giai đoạn mới. Cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm cho các LLVT từng bước được trang bị hiện đại, trước hết là cho lực lượng hải quân, phòng không, không quân, lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động. Cùng với nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh, cần tiếp tục hoàn thiện các chiến lược quốc phòng, an ninh và hệ thống cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới; bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, các quy chế phối hợp giữa quân đội-công an và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong bối cảnh lịch sử mới, với những thời cơ, thách thức mới, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục vận dụng những thành quả tư duy lý luận qua 25 năm đổi mới, đồng thời nhận thức, quán triệt sâu sắc các nội dung được bổ sung, phát triển mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; từng bước cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn, có sự vận động, biến đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và củng cố nền QPTD, ANND, xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Vĩnh Thắng/Báo Quân đội Nhân dân