Người dân Yên Thành, Nghệ An đổ ra đồng bắt chuột sau nước lũ.

Nguyễn Dương - Phạm Hòa