CTCP Sông Đà 7.04 (S74) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

Năm 2012, S74 đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 339,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 17,5 tỷ đồng và dự kiến cổ tức 15%.

Được biết, năm 2011 Công ty đạt 342 tỷ đồng doanh thu và lãi 18,2 tỷ đồng trước thuế.

Qua đó, đại hội đã nhất trí chia cổ tức 15%.

HNX