Hanoinet - Khuôn mặt phúng phính. Bước đi chậm chạp. Có cảm giác, tiền vệ của Barcelona đang tăng cân trông thấy trong thời gian ngắn gần đây.