24H.COM.VN - Chỉ vài tuần lễ nữa là kì chuyển nhượng mùa đông sẽ hoạt động trở lại, Chelsea cũng đang ra sức lôi kéo, và cuối cùng Ronaldinho cũng lên tiếng yêu cầu một câu trả lời chính xác về tương lai của anh tại Barcelona.