Năm nay, REE dự kiến đạt doanh thu 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng...