(ATPvietnam.com) -CTCP Nhựa Rạng Đông (Mã chứng khoán: RDP) công bố báo cáo tài chính quý iv/2010 của công ty.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý iv/2010 đạt 189,2 tỷ đồng, tăng 31,59% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đạt 630,187 tỷ đồng, tăng 27,68% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2010 là 9,884 tỷ đồng, tăng 21,32% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đạt 19,326 tỷ đồng, tăng 13,83% so với năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 là 1.681 đồng. TÍnh đến 31/12/2010, tổng tài sản của RDP là 445,644 tỷ đồng, nợ phải trả là 278,337 tỷ đồng trong đó 231 tỷ đồng nợ ngắn hạn, vốn chủ sở hữu là 167 tỷ đồng. Hoài Nam