Các trường đại học, cao đẳng phải rà soát lại chuẩn đầu ra và hệ thống giáo trình, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 1/10/2013. Đây là yêu cầu bắt buộc vừa được Bộ gửi đến các trường.

Sinh viên tìm đọc tài liệu tại thư viện của Đại học Văn Hóa Hà Nội. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Cụ thể, về chuẩn đầu ra, các trường đại học, cao đẳng rà soát, bổ sung nội dung chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã công bố. Trên cơ sở kết quả rà soát, các trường tổ chức điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ra ngành đào tạo đối với từng ngành, từng chương trình đào tạo cụ thể.
Trong quá trình rà soát, điều chỉnh bổ sung nội dung chuẩn đầu ra, các trường có thể mời các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cùng tham gia xây dựng, hoàn thiện nội dung chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo.
Về việc biên soạn, lựa chọn giáo trình, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chỉ đạo biên soạn, lựa chọn giáo trình để phục vụ đào tạo ở nhiều trường đại học, cao đẳng chưa được quan tâm, đầu tư kinh phí để tổ chức biên soạn giáo trình theo quy định.
Vì vậy, Bộ đề nghị các trường tổ chức rà soát, đánh giá việc chỉ đạo biên soạn, lựa chọn giáo trình của trường, cụ thể về tổng số giáo trình hiện có, các môn có giáo trình, môn không có, tỷ lệ sinh viên được mượn, mặt được, hạn chế của việc biên soạn, lựa chọn nội dung...
Để có đủ giáo trình phục vụ đào tạo, các trường thực hiện giải pháp như cần ưu tiên bố trí kinh phí, chỉ đạo tổ chức biên soạn, lựa chọn giáo trình, mua bản quyền nước ngoài, dịch và in trong nước, phối hợp với các trường cùng khối ngành, các khoa cùng nhóm ngành tổ chức biên soạn giáo trình dùng chung.
Mục tiêu là đến năm 2015, các chương trình đào tạo tại các trường đều có đủ giáo trình phục vụ đào tạo.
Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, việc tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ra và công tác tổ chức chỉ đạo biên soạn, lực chọn giáo trình là yêu cầu bắt buộc và là cam kết của các trường về năng lực và chất lượng đào tạo để xã hội giám sát./.

Phạm Mai (Vietnam+)