(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT yêu cầu các các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ thực hiện rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình trong nhà trường nhằm thực hiện Chỉ thị 296 của Thủ tướng và Quyết định 179 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Phòng tài liệu tham khảo Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

Theo đó, yêu cầu các trường tổ chức tổng kết, đánh giá và rà soát việc thực hiện chảun đầu ra đã ban hành; trên cơ sở đó, tổ chức điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ta ngành đào tạo đối với từng ngành, từng chương trình đào tạo cụ thể.

Bộ lưu ý, trong quá trình rà soát, điều chỉnh bổ sung nội dung chuẩn đầu ra, các trường có thể mời doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cùng tham gia xây dựng, hoàn thiện nội dung chuẩn đầu ta, chương trình đào tạo.

Về việc biên soạn, lựa chọn giáo trình, Bộ yêu cầu các trường rà soát tổng số giáo trình hiện có, tỷ lệ sinh viên được mượn giáo trình, sử dụng giáo trình tại thư viện..., đồng thời đánh giá mặt được, hạn chế cũng như đưa ra đề xuất.

Ưu tiên bố trí kinh phí, chỉ đạo tổ chức biên soạn, lựa chọn giáo trình, mua bản quyền nước ngoài, dịch và in trong nước. Chủ động phối hợp với các trường cùng khối ngành, các khoa cùng nhóm ngành tổ chức biên soạn giáo trình dùng chung để tất cả các môn học trong chương trình đào tạo tại các trường đều có đủ giáo trình và đến năm 2015, các chương trình đào tạo tại các trường đều có đủ giáo trình phục vụ đào tạo.

Lập Phương