Trung tâm đào tạo thư pháp Việt hướng đến việc đáp ứng những nhu cầu được trang bị kiến thức cũng như thực hành thư pháp của các học viên.