Giadinh.net - 20h ngày 11/4/2008, trò chơi truyền hình mang tên “Mã số bí mật” sẽ phát số đầu tiên ...