Trang web cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực HIV tiếp cận được những nguồn hỗ trợ mà họ cần thông qua việc trực tiếp gửi yêu càu và nhận phản hồi.

Ông Nguyễn Hoàng Long – Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS