ŨAY BAN NHÊN DÊN THAÂNH PHÖË HAÂ NÖÅI ------- CÖÅNG HOAÂ XAÄ HÖÅI CHŨA NGHÔA VIÏåT NAM Àöåc lêåp – Tûå do – Haånh phúac -------- Söë: 6385/QÀ-UBND Haâ Nöåi, ngaây 28 thaáng 12 nùm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐAN PHƯỢNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất; Xét đề nghị của UBND huyện Đan Phượng tại Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 23/11/2010 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1890/TTr-SNV ngày 14/12/2010 về việc đề nghị thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng trực thuộc UBND huyện Đan Phượng. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp. Trung tâm có trụ sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng có chức năng giúp UBND huyện Đan Phượng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đan Phượng. Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng thực hiện theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Điều 3. Biên chế của Trung tâm là 20 người (trong đó thực hiện điều chuyển 05 chỉ tiêu biên chế từ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện sang), có chuyên môn về quy hoạch, xây dựng, tài chính, quản lý đất đai, luật, kinh tế… Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, căn cứ tình hình thu – chi, Trung tâm được sử dụng thêm hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố. Điều 4. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng thực hiện chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và các quy định hiện hành của nhà nước và Thành phố trong 3 năm đầu hoạt động. Điều 5. Tổ chức thực hiện 1. Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng quyết định quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, trình UBND huyện phê chuẩn. 2. Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, các Sở, Ban, Ngành có liên quan hướng dẫn, giúp đỡ UBND huyện Đan Phượng tổ chức triển khai quyết định này; đồng thời có trách nhiệm theo dõi tình hình hoạt động, kiến nghị giải quyết những vướng mắc (nếu có) của Trung tâm, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên&Môi trường, Kế hoạch& Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Hồng Khanh (đã ký)