Sáng nay Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012. Theo đó, năm tới tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng ưu tiên con người, bảo đảm an sinh xã hội...

Tổng thu cân đối NSNN là 740.500 tỷ đồng

Theo Nghị quyết dự toán NSNN năm 2012 thì tổng thu cân đối NSNN là 740.500 tỷ đồng, nếu tính cả 22.400 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012 thì tổng thu NSNN sẽ là 762.900 tỷ đồng và tổng số chi cân đối NSNN là 903.100 tỷ đồng .

Theo đó, mức bội chi ngân sách 140.200 tỷ đồng (tương đương với 4,8% tổng sản phẩm trong nước GDP); phấn đấu tăng thu để giảm bội chi xuống dưới 4,8% GDP.

91,6% đại biểu Quốc hội thông qua dự toán NSNN

Tại hội trường 86,40% đại biểu tán thành và 91,6% đại biểu Quốc hội đã thông qua toàn bộ dự toán NSNN

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng ưu tiên con người, bảo đảm an sinh xã hội; điều chỉnh cơ cấu chi đầu tư phát triển nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, khuyến khích thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước.

Qua đó, phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; điều hành chặt chẽ thu chi ngân sách cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo khoa học - công nghệ, văn hóa –thông tin môi trường, y tế.

Đồng thời thực hiện có hiệu quả các luật thuế, tăng cường kiểm tra, thanh tra, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nhất là thu từ DN Nhà nước, DN ngoài quốc doanh, DN có vốn ĐTNN…

Mức lương tối thiểu công chức 1.050 ngàn đồng

Từ ngày 01/05/2012 thực hiện mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng tháng, phụ cấp công vụ 25% cho cán bộ, công chức và lương hưu và trợ cấp ưu đãi cho người có công….Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với cơ chế khoán chi thường xuyên cho các cơ quan hành chính và đổi mới cơ chế tài chính nhằm đẩy nhanh xã hội hóa hoạt động công ứng dịch vụ công.

Nghị quyết nêu rõ, về đầu tư trở lại không quá 30% số vượt thu, so với dự toán thu hàng năm nhưng dự toán thu phải cao hơn số thực hiện năm trước từ thuế xuất nhập khẩu… Đồng thời đầu tư không quá 200 tỷ đồng/năm, đối với địa phương cho lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2011-2015

Phát hành 45.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2012 cho lĩnh vực giao thông thủy lợi, y tế giáo dục quan trọng đã được Quốc hội cho phép, rà soát danh mục xây dựng phương án phân bổ cụ thể với từng dự án, công trình...

Năm 2012, Quốc hội chỉ cho phép chuyển nguồn để thực hiện chế độ tiền lương mới, chuyển nguồn của các cơ quan hành chính sự nghiệp và đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, chi cho các đề tài nghiên cứu khoa học, giảm chi chuyển nguồn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản….

Hà Phương