QĐND - Một số cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 80 thông tin, Quân khu 4 hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, các quyền, quyền tài phán và các nghĩa vụ của các quốc gia ven biển trong vùng đặc quyền về kinh tế được quy định như thế nào trong Công ước Luật Biển năm 1982?

QĐND - Một số cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 80 thông tin, Quân khu 4 hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, các quyền, quyền tài phán và các nghĩa vụ của các quốc gia ven biển trong vùng đặc quyền về kinh tế được quy định như thế nào trong Công ước Luật Biển năm 1982?

Trả lời: Theo Điều 56 - Các quyền, quyền tài phán và các nghĩa vụ của các quốc gia ven biển trong vùng đặc quyền về kinh tế (Công ước Luật Biển năm 1982) quy định như sau:

Thứ nhất, các quyền thuộc chủ quyền về việc thăm dò khai thác, bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên, sinh vật hoặc không sinh vật, của vùng nước bên trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như về những hoạt động khác nhằm thăm dò và khai thác vùng này vì mục đích kinh tế, như việc sản xuất năng lượng từ nước, hải lưu và gió. Quyền tài phán theo đúng những quy định thích hợp của Công ước về việc: Lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình; Nghiên cứu khoa học về biển; Bảo vệ và gìn giữ môi trường biển và các quyền, nghĩa vụ khác do Công ước quy định.

Thứ hai, trong vùng đặc quyền về kinh tế, khi thực hiện các quyền và làm các nghĩa vụ của mình theo Công ước, quốc gia ven biển phải tính đến các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia khác và hành động phù hợp với Công ước.

Thứ ba, các quyền có liên quan đến đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nêu trong điều này được thực hiện theo đúng phần VI của Công ước Luật Biển năm 1982.

QĐND