"Chi vẫn rất đẹp. Những chuyện ngày xưa cũng là dĩ vãng tốt đẹp. Đó là khoảng thời gian mà mỗi ...