Mỗi phường thu khác nhau từ các loại quỹ đến mức thu, khi thu lại không có biên lai nên tiềm ẩn nhiều rủi ro