Việc xác định xuất xứ hàng hóa (XXHH) có ý nghĩa rất quan trọng trong thương mại hàng hóa quốc tế. Vì vậy, các nước Thành viên WTO đã cùng nhau thỏa thuận những nguyên tắc áp dụng chung...Chi tiết...