Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa phối hợp với cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hoàn thành việc xây dựng Quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu trong các dự án ODA Nhật Bản nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng trong các dự án này.

CôngThương - Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế Nhà nước và các Tổng công ty nhà nước có dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản chỉ đạo các cá nhân hoặc cá nhân đại diện hợp pháp của tổ chức liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện việc cam kết tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu kèm theo công văn này. Chủ đầu tư các dự án sử dụng ODA Nhật Bản có trách nhiệm thông báo Quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu cho các cá nhân tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu sử dụng ODA Nhật Bản hoặc thực hiện chức năng giám sát, quản lý quá trình đó biết và thực hiện, đồng thời lưu trữ hồ sơ các bản cam kết này theo quy định của pháp luật. Công Thương