ND - Chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung chính trong Quy hoạch giao thông đường bộ Hà Nội đến năm 2020.