(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thành Chung (tỉnh Nam Định) đề nghị cho biết các văn bản liên quan đến việc tuyển dụng công chức, viên chức và chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp vấn đề ông Chung hỏi như sau:

Tuyển dụng công chức làm việc trong cơ quan Nhà nước

Từ năm 2003, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc trong cơ quan Nhà nước áp dụng quy định tại các Nghị định sau:

- Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/1/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP (hết hiệu lực ngày 1/5/2010).

- Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP (hết hiệu lực ngày 1/5/2010).

- Kể từ ngày 1/5/2010 trở đi, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức áp dụng Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

Việc tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn áp dụng quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã phường, thị trấn (hết hiệu lực ngày 1/2/2012). Từ ngày 1/2/2012, áp dụng quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường ,thị trấn.

Theo các văn bản nêu trên, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức. Việc tuyển dụng công chức được thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Tuyển dụng viên chức vào đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Cũng từ năm 2003 việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước áp dụng các Nghị định sau đây:

- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP (hết hiệu lực ngày 1/6/2012).

- Kể từ ngày 1/6/2012, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được áp dụng Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

Theo các văn bản nêu trên, việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ yêu cầu của vị trí dự tuyển và chức danh nghề nghiệp và các điều kiện dự tuyển. Từ ngữ “biên chế" được hiểu là số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, do đơn vị quyết định hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của Nhà nước; Từ ngữ "tuyển dụng" được hiểu là việc tuyển người theo hình thức hợp đồng làm việc trong biên chế ở đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thông qua thi hoặc xét tuyển.

Thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc

Việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Theo Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) thì một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động như: Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan; lái xe; bảo vệ; vệ sinh; trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan; và công việc khác như nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan trong cơ quan, tổ chức...

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Các tin liên quan:

>> Đối tượng ưu tiên tuyển dụng công chức, viên chức

>> Giải đáp việc ký hợp đồng với viên chức

>> Điều kiện bảo lưu mức lương khi tuyển dụng vào công chức

>> Về việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức

>> Quy định về miễn tập sự trong tuyển dụng công chức