QĐND – Thường vụ Quân ủy Trung ương vừa ra Quy định số 646/QĐ/QUTW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”, với mục đích để mỗi cán bộ, đảng viên trong quân đội phải tích cực, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cán bộ cấp trên phải gương mẫu cho cấp dưới noi theo, thiết thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng.

QĐND – Thường vụ Quân ủy Trung ương vừa ra Quy định số 646/QĐ/QUTW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”, với mục đích để mỗi cán bộ, đảng viên trong quân đội phải tích cực, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cán bộ cấp trên phải gương mẫu cho cấp dưới noi theo, thiết thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng.

Nội dung của nêu gương được quy định thành 7 nội dung cơ bản: Tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Để thực hiện quy định, Quân ủy Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Quân ủy Trung ương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa sát với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên hằng năm phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, cấp ủy nơi công tác để được giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện. Kết quả thực hiện gắn với khen thưởng, đề bạt hằng năm và là một trong những căn cứ để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.

Huy Thiêm