Quà biếu, tặng được mang vào Việt Nam phải là hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Trong trường hợp quà biếu, tặng vượt định mức là mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu có điều kiện phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa đó.

Theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2002, quà biếu, tặng được mang vào Việt Nam phải là hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Trong trường hợp quà biếu, tặng vượt định mức là mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu có điều kiện phải tuân theo các quyđịnh của pháp luật về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa đó. Quà biếu, tặng được miễn thuế trong các trường hợp sau: Quà biếu, tặng có tổng trị giá không quá 1 000 000 000 (một triệu) đồng Việt Nam; Quà biếu, tặng có tổng trị giá vượt quá một triệu đồng Việt Nam nhưng số thuế phải nộp dưới 50 000 (năm mươi nghìn) đồng Việt Nam; Quà biếu, tặng có tổng trị giá vượt quá định mức miễn thuế quy định trên đây thì phần vượt được coi là hàng hóa nhập khẩu và phải nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp quà biếu, tặng là thuốc cấp cứu, dụng cụ y tế được biếu tặng cho người bị bệnh nặng hoặc người bị thiên tai có giá trị không quá 10 000 000 (mười triệu) đồng Việt Nam thì được miễn các loại thuế. Về máy tính sách tay, máy quay cá nhân của người xuất cảnh, nhập cảnh, Tổng cục hải quan hướng dẫn: Khi làm thủ tục đối với máy tính sách tay (laptop), máy quay cá nhân (camera) với số lượng 1 chiếc của người xuất cảnh, nhập cảnh thực sự phục vụ cho mục đích chuyến đi thì được hưởng tiêu chuẩn hành lý miễn thuế.