(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Trần Anh (Nam Định) có lô đất 137m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), nay ông bán 100 m2. Vậy 37m2 đất còn lại ông Anh có thể nhập vào GCN QSDĐ mảnh đất liền kề của mẹ ông không? Nếu gửi 37m2 đất này vào GCN QSDĐ của người mua thì sau này có chuyển sang GCN QSDĐ của mẹ ông được không?

Vấn đề ông Anh hỏi, Luật sư Lê Văn Đài, Trưởng Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 117, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trong chuyển nhượng QSDĐ đối với thửa đất đã được cấp GCN QSDĐ như sau:

Người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng thì trong hồ sơ khi thực hiện các quyền phải nêu rõ phần diện tích cần tách thửa. Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện thủ tục hành chính đối với việc tách thửa trước khi thực hiện thủ tục hành chính đối với việc thực hiện quyền chuyển nhượng mà người sử dụng đất có nhu cầu và trao GCN QSDĐ cho người được sử dụng phần diện tích đất còn lại.

Trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa

Theo Điều 145 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, h ồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa gồm có:

- Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu khi thực hiện quyền đối với một phần thửa đất.

- GCN QSDĐ hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

Việc tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửa lập 1 bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường;

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp;

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi GCN QSDĐ đã cấp hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, trình UBND cùng cấp xem xét và ký GCN QSDĐ cho thửa đất mới;

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, UBND cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc GCN QSDĐ đối với thửa đất mới.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận được ký, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trao bản chính GCN QSDĐ đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu GCN QSDĐ đã được ký, bản chính GCN QSDĐ đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc.

Tại Điều 21 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thời gian thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động sau khi cấp GCN do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 15 ngày làm việc, không kể thời gian người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá 20 ngày làm việc; trường hợp phải cấp GCN thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá 5 ngày làm việc; trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có GCN mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá 35 ngày làm việc.

Trường hợp ông Đặng Trần Anh chủ sử dụng diện tích 137m 2 đất ở, đã được cấp GCN QSDĐ, thửa đất này liền kề thửa đất của mẹ ông (cũng đã được cấp GCN QSDĐ). Khi ông Anh lập hợp đồng chuyển nhượng cho người mua 100 m 2 đất ở, thì cần phải có hồ sơ đề nghị tách thửa đất theo quy định nêu trên. Số đất còn lại 37 m 2 nếu phù hợp với quy định về kích thước, diện tích tối thiểu được tách thửa đất do UBND tỉnh ban hành thì ông Anh được cấp GCN QSDĐ đối với diện tích còn lại đó.

Nếu diện tích còn lại không đủ mức tối thiểu được tách thửa theo quy định của UBND tỉnh, thì ông Anh nên đưa diện tích 37 m 2 còn lại hợp thửa với thửa đất thuộc quyền sử dụng của mẹ ông. Trường hợp này ông Anh cần phải lập hợp đồng cho tặng, hoặc hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho mẹ ông.

Theo luật sư, ông Anh không nên gửi 37 m 2 đất còn lại vào GCN QSDĐ của người mua, vì người mua chỉ trả tiền để nhận chuyển nhượng 100 m 2 đất, nhưng để người mua đứng tên 137 m 2 thì hợp đồng phải lập là người mua nhận chuyển nhượng 137 m 2 . Nếu có tranh chấp, rủi ro sẽ thuộc về ông Anh, vì chứng cứ pháp lý quan trọng là hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và GCN QSDĐ chứng minh bên mua được quyền sử dụng toàn bộ 137 m 2 đất nêu trên.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

>> Diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa