Ông Bùi Đức Tân ở khối 20 thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) hỏi:

Việc UBND huyện Quỳ Hợp bổ nhiệm ông giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm khuyến nông huyện Quỳ Hợp là căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện. Thời điểm năm 1995 thì chế độ phụ cấp lãnh đạo đối với cán bộ công chức, viên chức được thực hiện theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Hiện nay, chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo được thay thế thực hiện theo Nghị định 204 ngày 14/12/1004 và Thông tư số 02 ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ. Theo các văn bản trên thì cán bộ, công chức, viên chức được xếp lương theo ngạch bậc, bậc công chức, viên chức được bầu cử, bổ nhiệm hoặc cử đến giữ các chức danh lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước từ trung ương đến cấp huyện và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước... thì được hưởng phụ cấp chức vụ theo các chức danh được bổ nhiệm. Nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì thì được hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất. Nếu theo yêu cầu, nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức danh lãnh đạo được luân chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác, nếu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn thì được giữ mức phụ cấp chức vụ theo chức danh cũ. Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do bị kỷ luật, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại, thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo kể từ ngày quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo có hiệu lực thi hành. Như vậy, trường hợp của ông được hưởng phụ cấp chức vụ kể từ khi ông được UBND huyện bổ nhiệm làm Trạm trưởng Trạm khuyến nông huyện Quỳ Hợp. Thời điểm đó thực hiện theo Nghị định 25 CP ngày 23/5/2005 của Chính phủ.