(Toquoc) - Chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các hoạt động khác (trừ chất thải rắn thông thường phát thải trong sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình) thì phải nộp phí bảo vệ môi trường. Đây là nội dung của Nghị định số 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn được Chính phủ ban hành ngày 29/11/2007.