Hỏi: Chúng tôi là những đảng viên đang công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh Tuyên Quang mong muốn quý báo hướng dẫn cụ thể quy định về mức đóng đảng phí đối với những đối tượng như chúng tôi? PHẠM QUỐC DUY (Tuyên Quang)

Trả lời: Căn cứ Công văn số 1266-CV/VPT.Ư, ngày 5-3-2012, về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPT.Ư, ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí thì:

1-Mức đóng đảng phí hằng tháng của đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp bằng 1% tiền lương (tiền lương theo ngạch bậc, tiền lương tăng thêm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền), các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công. Cụ thể, thu nhập tính đóng đảng phí của đảng viên bao gồm:

- Tiền lương theo ngạch bậc, tiền lương tăng thêm do thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17-10-2005 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 03/2006/TTLT-BTC-BNV, ngày 17-1-2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

- Các khoản phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề được tính đóng bảo hiểm xã hội.

- Đảng viên là đối tượng hưởng chế độ tiền công thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.

- Các khoản phụ cấp không tính thu nhập đóng đảng phí, như: phụ cấp thu hút, ưu đãi, phụ cấp nghề không tính đóng bảo hiểm xã hội.

2- Đảng viên đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế (sự nghiệp kinh tế, giáo dục, y tế, báo chí...), mức đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương (bao gồm cả tiền lương tăng thêm), phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công. Cụ thể, thu nhập tính đóng đảng phí bao gồm:

- Tiền lương theo ngạch bậc; tiền lương tăng thêm (nếu có) được các cơ quan có thẩm quyền quyết định và phê duyệt.

- Các khoản thu nhập tăng thêm khác được chi từ quỹ tiền lương của đơn vị.

- Các khoản phụ cấp được tính đóng bảo hiểm xã hội.

- Đảng viên là đối tượng hưởng chế độ tiền công thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền công được hưởng.