Trả lời bạn Nguyễn Mạnh Đức (huyện Việt Yên, Bắc Giang): Quy định về kéo dài thời gian xét nâng bậc lương đối với cán, công chức, viên chức không đạt tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên, được hướng dẫn tại TT của Bộ Nội vụ số 03/2005/ TT - BNV, ngày 5.1.2005.