Ngày 17/10/2016, Công ty Fichtner GmbH & Co.KG gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân nước ngoài.

Quy dinh ve cap chung chi hanh nghe xay dung cho ca nhan nuoc ngoai - Anh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 93/BXD-HĐXD, ngày 10/11/2016 trả lời như sau:

Cá nhân là người nước ngoài không có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng khi có nhu cầu tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam có thể thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây đựng.

Việc tiếp nhận hồ sơ, tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện từ ngày 01/12/2016 theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây đựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đoan Trang