Ngày 06/9/2016, Công ty CP Đầu tư Pacific gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng.

Quy dinh thanh toan, quyet toan hop dong thi cong cong trinh - Anh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2485/BXD-KTXD ngày 04/11/2016 trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Đối với hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết và được thanh toán theo tỷ lệ % giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Vì vậy, đối với trường hợp như nêu tại văn bản số 420/TBD-KTKH, các bên căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, quy định của Nhà nước có liên quan làm cơ sở thanh toán hợp đồng xây dựng.

Đoan Trang