ND- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Theo đó, Nghị định quy định năm loại dịch vụ môi trường rừng được chi trả là bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối; điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội; hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng cho các hoạt động du lịch và dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản. Trên cơ sở đó các tổ chức, cá nhân kinh doanh có sử dụng các dịch vụ môi trường rừng phải thực hiện nghĩa vụ chi trả tiền dịch vụ môi trường cho các chủ rừng của các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng...