Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

(LĐĐT) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 193/2009/TT-BTC ngày 1.10.2009 hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7.6.2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18.2.2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP. Thông tư 193 quy định chi tiết việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan như áp dụng các hình thức phạt và mức phạt; Thủ tục xử phạt và thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Trường hợp ra quyết định cưỡng chế; Trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế; Các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về hải quan; Thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính; Quy định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan… Đáng chú ý, trong Thông tư có quy định việc áp dụng các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về hải quan theo điều 7 của Nghị định 97, cụ thể như đối với hàng hóa, phương tiện vận tải đưa vào Việt Nam do bị hỏa hoạn, thiên tai, địch họa, sự kiện bất ngờ, trong tình thế cấp thiết phải khai và đã thực hiện khai với cơ quan có thẩm quyền khác hoặc chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật. Đây là những chuyển biến tích cực trong quan điểm đánh giá và xử lý vi phạm hành chính về hải quan. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Thông tư số 62/2007/TT-BTC ngày 14.6.2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7.6.2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. Khánh Minh