(LĐ) - Theo quy định tại thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20.10.2011, đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hằng năm:

Cán bộ, công chức (CBCC) đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên ( theo quy định tại TT liên tịch số 05/2005/TTLT/BNV- BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5.1.2005 của Bộ Nội vụ, Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc) có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán.

CBCC công tác tại vùng còn lại có đủ điều kiện được nghỉ phép hằng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm để thăm vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết.

Đối tượng được thanh toán tiền lương, hoặc tiền bồi dưỡng cho những ngày được nghỉ phép hằng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa giải quyết hết số ngày nghỉ hằng năm: Các trường hợp được thanh toán tiền lương theo quy định tại điều 10, NĐ số 195/CP ngày 31.12.1994 của Chính phủ: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) để làm nghĩa vụ quân sự; hết hạn HĐLĐ; đơn phương chấm dứt HĐLĐ; bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu công nghệ; bị sa thải; nghỉ hưu; chết.

Các trường hợp được thanh toán tiền bồi dưỡng do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho CBCC nghỉ phép: CBCC đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện được hưởng chế độ nghỉ phép hằng năm thì cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm bố trí sắp xếp công việc, thời gian cho CBCC nghỉ phép theo chế độ quy định; trường hợp do nhu cầu công việc không thể bố trí cho CBCC nghỉ phép hoặc bố trí không đủ số ngày nghỉ phép theo quy định, thì cơ quan, đơn vị quyết định việc chi trả tiền bồi dưỡng cho CBCC những ngày chưa nghỉ phép hằng năm.

CBCC nếu đã được cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp thời gian cho đi nghỉ phép theo quy định, nhưng không có nhu cầu nghỉ phép thì không được chi trả tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉ phép hằng năm. Người đi nghỉ phép được thanh toán tiền phụ cấp đi đường( tương đương với mức phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí hiện hành) và tiềnphương tiện đi lại khi nghỉ phép năm.

Tiền phương tiện đi nghỉ phép hằng năm chỉ được thanh toán mỗi năm một lần. Nghỉ phép của năm nào chỉ được thanh toán trong năm đó, trường hợp vì công việc được thủ trưởng cơ quan, đơn vị cho lùi thời gian nghỉ phép sang năm sau thì cũng được thanh toán tiền nghỉ phép năm, nhưng chỉ được thanh toán trong phạm vi thời gian chỉnh lý ngân sách đến hết 31 tháng 1 năm sau. Đối với CBCC đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ của hai năm để nghỉ một lần; nếu nghỉ gộp ba năm một lần thì phải được người sử dụng lao động đồng ý và được thanh toán tiền nghỉ phép theo quy định .

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1.1.2012. Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm quy định tại thông tư này được áp dụng đối với những ngày được nghỉ phép từ năm 2012 trở đi.

B.B.Đ