Thông tư cũng quy định về việc quản lý, sử dụng thanh quyết toán kinh phí phòng, chống lụt, bão và chế độ thanh kiểm tra, báo cáo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2010.

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 30/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ, bão; theo đó quy định việc phòng chống và khắc phục hậu quả lũ, bão trực tiếp hoặc gián tiếp gây thiệt hại đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhà làm việc, kho, xưởng của đơn vị quản lý, phương tiện vận tải và các trang thiết bị phục vụ giao thông đường bộ. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cách khắc phục hậu quả lụt, bão của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ GTVT, của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, của khu vực, của cơ sở và các tổ đội thường trực chỉ huy phòng, chống lụt, bão trên các công trường thi công liên quan đến đường bộ. K.H