Ngày 24.7.2009, Tổng cục Hải quan có quyết định số 1450/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

(LĐĐT) - Theo đó, đối với hàng hóa nhập khẩu đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát thì việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa thực hiện theo thông báo của các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam và các tổ chức quốc tế tại thời điểm đó. Trường hợp có liên quan đến áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ giá, các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch, hạn chế số lượng thì cơ quan chức năng của Việt Nam như Bộ Công thương sẽ có thông báo cụ thể. Hàng hóa nhập khẩu có thể được cơ quan Hải quan kiểm tra trước xuất xứ. Nếu hàng hóa không thuộc diện phải nộp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) thì cơ quan Hải quan chỉ kiểm tra việc khai xuất xứ trên tờ khai hải quan. Ngược lại, nếu phải nộp C/O thì cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra sơ bộ các tiêu chí trên C/O. Căn cứ vào mức độ rủi ro thì hồ sơ về hàng hóa sẽ được kiểm tra một cách chi tiết hơn. Quy định cũng đưa ra biện pháp xử lý đối với đề nghị chậm nộp C/O của doanh nghiệp. Tại khâu kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan Hải quan kiểm tra xuất xứ bằng cách đối chiếu với thực tế của hàng hóa, thông tin ghi trên bao bì, nhãn mác. Khi có khiếu nại thì thời gian trả lời vướng mắc được quy định là 3 ngày làm việc tại cấp Cục và 5 ngày làm việc tại cấp Tổng cục. Nếu cần có sự hỗ trợ của cơ quan cấp C/O nước ngoài thì thời gian giải quyết căn cứ vào quy định của từng hiệp định được ký kết. Đồng thời, để đảm bảo cho việc kiểm tra xuất xứ thống nhất và nhanh chóng, cơ quan Hải quan sẽ phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu về xuất xứ hàng hóa để cung cấp thông tin cho các đơn vị trong Ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Riêng đối với hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan chịu trách nhiệm về xuất xứ hàng hóa. Khi có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa, cơ quan Hải quan yêu cầu người khai hải quan cung cấp chứng từ cần thiết để chứng minh và có thể đề nghị các tổ chứ liên quan xác minh xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu. Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1.8.2009. Khánh Minh