Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT.

Đường Lê Văn Lương kéo dài là một trong những dự án đầu tư theo hình thức BT do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư. Theo đó, để thực hiện dự án, nhà đầu tư phải thành lập mới doanh nghiệp dự án theo thủ tục quy định và doanh nghiệp BT có thể đồng thời là doanh nghiệp dự án. Cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng không thuộc thẩm quyền thì các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh sẽ đề nghị Thủ tướng phê duyệt trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có trách nhiệm tổng hợp và lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình Thủ tướng. Bên cạnh đó, thông tư cũng nêu rõ về cơ chế giao đất để thực hiện dự án khác cho doanh nghiệp dự án BT phải thực hiện trên cơ sở đánh giá đồng thời đề xuất của nhà đầu tư về tổng vốn đầu tư xây dựng công trình BT và đề xuất về giá trị quyền sử dụng đất của khu đất dự kiến thực hiện dự án khác. Nhà đầu tư được lựa chọn phải đề xuất mức chênh lệch lớn nhất giữa giá trị quyền sử dụng đất của khu đất dự kiến thực hiện dự án khác với tổng vốn xây dựng công trình BT và phải nộp sách số tiền chênh lệch này. * Chi tiết Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT Minh Hoàng