(LĐ) - Ngày 8.2, đại diện Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này đã ban hành quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Theo đó, UBCKNN sẽ ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh CK vào tình trạng kiểm soát khi tỷ lệ vốn khả dụng dao động từ 120% tới 150% trong tất cả các kỳ báo cáo trong 3 tháng liên tục. Thời hạn kiểm soát không quá 12 tháng. Trong trường hợp xét thấy là cần thiết, theo đề nghị của tổ chức kinh doanh chứng khoán, UBCKNN kéo dài thời hạn kiểm soát, tuy nhiên tối đa không quá 6 tháng. Tổ chức kinh doanh chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt và vượt 180% của các kỳ báo cáo trong 3 tháng liên tục. Ngoài ra, thông tư này cũng quy định UBCKNN ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh CK vào tình trạng kiểm soát đặc biệt khi không đáp ứng một trong các trường hợp sau: Một là tỷ lệ vốn khả dụng giảm xuống dưới 120%. Hai là tổ chức kinh doanh CK không khắc phục được tình trạng kiểm soát trong thời gian 12 tháng (có thể được kéo dài thêm tối đa không quá 6 tháng). Thế Hải