Quy chế MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 05 năm 2006 của Chính phủ và UBTƯMTTQ Việt Nam mà người được giám sát là cán bộ công chức, đảng viên làm việc ở cấp xã, làm việc ở nơi khác nhưng cư trú thường xuyên ở khu dân cư và cán bộ, công chức, đảng viên công tác tại cơ quan tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn cấp xã khu dân cư.

Mục tiêu của quy chế này, nhằm thông qua hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam, giúp cho cán bộ, công chức, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của khu dân cư. Giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cơ quan tổ chức đóng trên địa bàn cấp xã nắm chắc hơn tình hình cán bộ, công chức đảng viên thuộc diện mình quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống quan hệ với dân. Trên cơ sở đó, có hướng bồi dưỡng, sử dụng cán bộ tốt hơn, phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm với dân, kịp thời giáo dục, xử lý những cán bộ công chức, đảng viên có sai phạm. Điều đó góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng quan liêu, lãng phí, làm trong sạch đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và nhân dân trong việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết và lòng tin giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Bản Quy chế này được triển khai thực hiện điểm ở một số xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) ở thôn, làng, ấp, bản, khu phố, tổ dân phố, cụm dân cư (gọi chung là khu dân cư) tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Ninh Bình, Quảng Bình, Tiền Giang. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện để rút kinh nghiệm thống nhất với Chính phủ và báo cáo Ban Bí thư xem xét quyết định. Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành phố nêu trên tiến hành sơ kết và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đánh giá là có hiệu quả thiết thực và đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện trên toàn quốc.

Để góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nêu ra, đó là ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị. Trong ba nội dung trên, nội dung thứ nhất là trọng tâm xuyên suốt và cũng là vấn đề cấp bách nhất.

Thiết nghĩ, bản Quy chế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ công chức đảng viên ở khu dân cư sớm được triển khai tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc vừa nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện những nội dung cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

LS.Trần Ngọc Nhẫn

Gửi cho bạn bè

Bản in