(PLO)-UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 35 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố là một tổ chức kinh tế - xã hội mang tính đặc thù của Thành phố; có nhiệm vụ xung kích thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố và những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; góp phần giải quyết các vấn đề về môi sinh - môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà ở và các khu tái định cư; tham gia xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình công cộng và dịch vụ công ích.

Ngoài ra, còn tham gia thực hiện việc khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác.

Thanh niên xung phong tham gia giữ gìn an toàn giao thông. Ảnh sggp

Tham gia thực hiện cai nghiện ma túy, giáo dục lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên sau cai nghiện ma túy và các đối tượng thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội khác.

Tham gia sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân sản xuất và đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên; tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ nông nghiệp, tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố.

Tổ chức quản lý, khai thác, kinh doanh cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp - Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân; tham gia thực hiện chương trình trồng và chế biến cao su tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thực hiện một số quyền của chủ sở hữu theo quyết định ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tập hợp và tổ chức cho một bộ phận thanh niên thành phố tham gia xây dựng kinh tế - xã hội có hiệu quả, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ xã hội được giao.

Giáo dục, rèn luyện, đào tạo và bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đội viên thanh niên xung phong.

Xây dựng lực lượng hậu bị quốc phòng, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do thành phố giao.

PV