(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Theo đó, hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới; chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng sâu rộng trong cả nước và gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động khác.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên phạm vi toàn quốc, các khu vực và vùng miền; chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do Ban Chỉ đạo ban hành.

Đồng thời, chỉ đạo hoạt động, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thủ trưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, cấp huyện làm Phó Trưởng ban; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, cấp huyện làm ủy viên Thường trực; Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã làm Phó Trưởng ban, các ủy viên do Trưởng Ban Chỉ đạo cấp xã quyết định; ở khu dân cư củng cố tổ chức và hoạt động của Ban vận động hiện có, Trưởng Ban công tác Mặt trận làm Trưởng Ban vận động.

Ban Chỉ đạo thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Hoàng Diên

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo.