Diễn biến giá cổ phiếu BTP trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP-HSX) công bố kết quả kinh doanh tháng 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 487,6 tỷ đồng; lợi nhuận gộp lỗ hơn 5 tỷ đồng; chi phí tài chính trong đó chi phí lãi vay là 9,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp là 5,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ xấp xỉ 17 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong quý 3 lỗ 21,7 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, BTP lãi 12,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của BTP đạt 1.899,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lỗ 3,6 tỷ và 9,5 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước, BTP lãi hơn 73 tỷ đồng.

BTP cho biết, lợi nhuận quý 3/2011 giảm so với cùng kỳ là do hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn và công ty đã hết hạn. Trong khi chờ đàm phán giá mua điện mới, kể từ ngày 1/1/2011 Tập đoàn tạm tính với công ty bằng 90% giá cổ định và 100% giá biến đổi theo hợp đồng cũ (hợp đồng năm 2010). Khi có giá điện chính thức, công ty sẽ điều chỉnh lại doanh thu.

Mặt khác, lượng khí cung cấp của công ty không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất điện. Công ty chạy dầu thì giá thành cao nên Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia không huy động chạy dầu, dẫn đến sản lượng điện quý 3 giảm.

Được biết, doanh thu trong quý 1/2011 của BTP đạt 810,9 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 7,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý 1/2011 đạt 4,5 tỷ đồng. Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2011 đã soát xét của BTP đạt 1.411,57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 12,3 tỷ đồng.