Với tỷ lệ khoảng 86% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Quoc hoi thong qua Nghi quyet ve Ke hoach tai chinh 5 nam - Anh 1

Theo nghị quyết, mục tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm tới cần đạt khoảng hơn 6.800 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách vào khoảng hơn 8.025 tỷ đồng.

Trong đó, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển khoảng 25-26% tổng chi ngân sách Nhà nước và giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 64% tổng chi ngân sách Nhà nước. Nghị quyết của Quốc hội cũng thông qua mục tiêu ưu tiên đảm bảo chi trả nợ và chi dự trữ quốc gia.