Chiều 7-11, với 420 đại biểu đồng ý, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017.

Quoc hoi thong qua muc tieu tang GDP 6,7% - Anh 1

Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội.

Mục tiêu cơ bản của kế hoạch là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược: Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp bền vững, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.

Các chỉ tiêu chủ yếu đáng chú ý như: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 - 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%...

Các giải pháp chủ yếu để thực hiện những mục tiêu trên: Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh thêm nợ xấu, xử lý hiệu quả nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; rà soát, sửa đổi, bổ sung các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, loại bỏ rào cản đầu tư kinh doanh bất hợp lý; thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhằm thực hiện đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó tiếp tục tập trung vào 3 trọng tâm tái cơ cấu cũng như các nhiệm vụ tái cơ cấu ưu tiên và chương trình hành động theo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020...

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thành trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017.

T.Bình