Thảo luận về Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngày 22-11, nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình chủ trương cần có quy định của pháp luật và chính sách hỗ trợ thiết thực để phát triển đối tượng doanh nghiệp này.

Quoc hoi dong tinh chu truong ho tro doanh nghiep nho va vua - Anh 1

Đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) góp ý dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ảnh: TTXVN.

Đại biểu Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi) nhấn mạnh: Tôi đồng tình với sự cần thiết ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường trợ giúp để phát triển mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo hành lang pháp lý để phát huy vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế quốc dân.

Để Luật đi vào cuộc sống, đại biểu đoàn Quảng Ngãi đề nghị: Các nội dung hỗ trợ cơ bản doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chương II cần bố cục lại theo nhóm vấn đề hỗ trợ, trình tự rõ ràng hơn. Theo đó, cần có quy định về nhóm hỗ trợ về khởi nghiệp, quy định các nội dung về thành lập doanh nghiệp tiếp cận vốn, mặt bằng, lập phương án sản xuất, kinh doanh khả thi.

Thứ hai, quy định nhóm hỗ trợ về tổ chức sản xuất kinh doanh, quy định các nội dung về quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ, tiếp cận tín dụng từ các quỹ tài chính, hỗ trợ ươm tạo, cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Thứ ba, nhóm hỗ trợ về giải pháp thị trường, cần quy định các nội dung về tham gia mua sắm công, xúc tiến mở rộng thị trường.

Trong khi đó, đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) đề nghị, về tên gọi của Luật, cần cân nhắc sửa tên luật thành Luật Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì trong tên Dự thảo Luật hiện nay từ hỗ trợ mới chỉ ra biện pháp, cách thức là yếu tố cần nhưng chưa đủ, chưa phản ánh được tầm ý nghĩa chiến lược vì mục tiêu phát triển vững chắc của khu vực doanh nghiệp được coi là xương sống của nền kinh tế. Đồng thời cũng chưa phản ánh được mối quan hệ lợi ích tác động qua lại giữa sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ với tăng trưởng kinh tế. Do đó, cần thêm từ “phát triển” để chỉ ra mục tiêu, động lực mà chúng ta làm luật để hướng đến mục tiêu phát triển đạt tới 1 triệu doanh nghiệp thực sự hoạt động vào năm 2020…

Trong khi đó, đại biểu Đỗ Văn Bình (Hải Phòng) góp ý: Nếu đặt vấn đề hỗ trợ cho tất cả các doanh nghiệp, gồm cả doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ và các hộ kinh doanh (như dự thảo) sẽ không khả thi vì đối tượng hỗ trợ sẽ rất lớn trong khi nguồn lực của nhà nước có hạn.

Do vậy, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu xây dựng Luật Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp với các quy định khuyến khích thành lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hỗ trợ nhóm doanh nghiệp, không chỉ là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hoạt động đổi mới, sáng tạo, có tiềm năng phát triển, nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) lại cho rằng không nên đổi tên Luật này thành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì luật này bản chất đã ghi rất rõ là góp phần hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển...

T.Bình